1. vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva
2. vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva
3. vedenie a spracovanie mzdovej agendy
4. rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva
5. vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva
6. ekonomické a daňové poradenstvo
7. zabezpečenie auditu

Pri vedení účtovníctva a príslušných evidencií zameriavame pozornosť na daňovú
optimalizáciu v rámci zákonných možností.
Spoločnosť s každým klientom uzatvára Zmluvu, v ktorej sa podrobne dohodne rozsah
prác a vzájomné práva a povinnosti.
Spoločnosť je poistená pre prípad poškodenia klienta až do výšky 1 milión Sk.